Zoeken

Thema 4: Curriculum

Het curriculum van een Mkb-route in het hbo is in eerste instantie uiteraard de verantwoordelijkheid van de betrokken hbo-instelling. De kans op commitment van bedrijven, en daarmee op het succes van de opleiding, wordt echter groter wanneer de Mkb-route gezamenlijk met bedrijven wordt ontwikkeld.

Nauwe samenwerking met de branche en met mkb-bedrijven geeft al in de ontwikkelfase van de Mkb-route inzicht in waar het werkveld behoefte aan heeft. En daarmee wat de focus van het curriculum moet zijn. Nauwe betrokkenheid van bedrijven geeft hun ook de garantie dat iemand na het afronden van de opleiding meteen startbekwaam is.

Nieuwe of bestaande opleiding

Het maakt uiteraard verschil of de Mkb-route een nieuwe opleiding betreft of een aanpassing van een bestaande opleiding aan de specifieke eisen van het mkb. In het geval van een nieuwe opleiding zal het ontwikkelen van het curriculum aanzienlijk meer tijd vergen dan wanneer een bestaande opleiding wordt aangepast. In dat laatste geval zal met behulp van brancheorganisaties en mkb-bedrijven het bestaande curriculum moeten worden toegesneden op het mkb.

Co-creatie

Deze manier van samenwerken noemen we ook wel co-creatie. Het heeft de volgende kenmerken:

  • iedereen die deelneemt heeft invloed op het proces en op het resultaat,
  • er is een wederkerige dialoog tussen alle deelnemers,
  • deelnemers hebben een gemeenschappelijk doel (dat kan een product zijn),
  • er is openheid en vetrouwen
  • er is focus op het resultaat,
  • en er is enthousiasme bij de deelnemers om te komen tot dat resultaat.

Voordelen:

  • je creëert draagvlak,
  • het stimuleert een langdurige samenwerking,
  • afstemming vindt makkelijker en sneller plaats,
  • er ontstaan betere kennis en inzichten.

Evaluatie

Zeker in het geval van (relatief) nieuwe opleidingen is het van belang dat het curriculum goed wordt geëvalueerd en eventueel aangepast. Een dergelijke evaluatie gebeurt (uiteraard) met alle betrokkenen, waaronder in ieder geval de opleiding, de betrokken mkb-bedrijven en ook met de studenten. Studenten ervaren immers vrijwel dagelijks in de praktijk hoe de aansluiting van opleiding en werk verloopt en waar eventuele overlap en hiaten zitten.