Zoeken

Cor Koopmans, NHL Stenden: “Duaal Ad is een belangrijke stap voorwaarts”

Docent Cor Koopmans is een van de initiatiefnemers van de duale Ad-opleiding Finance & Control (bedrijfseconomie) van NHL Stenden. “De start van de duale Ad kostte in het begin de nodige energie. Ik heb heel wat keren het verhaal uitgelegd bij bedrijven in Noord Nederland. Het was het waard. Ik ben trots op waar we nu staan!”

Naast docent is Cor coördinator van de Ad-opleiding in Leeuwarden, die inmiddels officieel erkend is als ‘Mkb-route in het hbo’. “Leren op de werkvloer is de toekomst, een toekomst die we moeten omarmen. We hebben het tij mee, want duaal opleiden is bijzonder effectief in een turbulente arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken in versneld tempo naar goed geschoolde mbo’ers of anders geschoolden, die zich kunnen doorontwikkelen.

"“Leren op de werkvloer is de toekomst, een toekomst die we moeten omarmen.""

Cor Koopmans

Mooie samenwerking

Bij de ontwikkeling van deze Mkb-route hebben we mooie samenwerking gevonden met partners uit het werkveld. De Ad Finance & Control werkt samen met een brede vertegenwoordiging van het werkveld: van financieel advies over bijvoorbeeld verzekeringen en hypotheken tot administratieve verwerking. Partners zijn onder andere de branchevereniging voor financieel onafhankelijke adviseurs Adfiz, accountantskantoor Bentacera, Flint accountants, Douwe Egberts Cafés en Van Loon Bedrijfsadvies. Ze dragen graag bij aan de verdere doorontwikkeling van de opleiding door middel van gastcolleges, sollicitatietrainingen en kennisworkshops. En zo kan de opleiding inspelen op actuele vraagstukken, nieuwe trends en thema’s in de financiële wereld.

Maatwerk

Circa twintig studenten doen momenteel de opleiding. Alle studenten worden begeleid naar het eindniveau 5 van het Ad hbo-diploma. Ze werken aan dezelfde vraagstukken, maar ieder in zijn of haar eigen context, de werkplek, en vanuit zijn eigen startpunt. Studiebegeleiding is maatwerk. Elke student heeft een studiecoach vanuit de opleiding, die in het studieproces begeleidt. De ene student heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Iemands achtergrond en ervaring spelen daarbij een belangrijke rol. Een deel van de studenten stroomt in vanuit de ROC’s, een deel vanuit de werkplek. Sommigen zijn jong en hebben relatief weinig werkervaring. Anderen werken al langer en hebben veel beroepservaring. De studiecoach is tevens de contactpersoon richting de werkplek, waar de coach een paar keer per jaar komt om met de student en werkgever de voortgang te bespreken.

Contract

De begeleiding vanuit de opleiding én ruimte en begeleiding op de werkplek is een relevant thema in de samenwerking tussen student, werkplek en opleiding. Voordat een student-werknemer met de opleiding begint, wordt deze uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarbij komt ook de zogenaamde ‘werkplekscan’ aan de orde. Gezamenlijk bekijken we of de werkplek ruimte kan bieden voor de doorontwikkeling op hbo-niveau en of de werkgever bereid is en in staat is om de student-werknemer te laten groeien. Dit houdt onder meer in dat de student-werknemer in het bedrijf een coach heeft die één à anderhalf uur per week de tijd neemt om dingen te bespreken. Een goede samenwerking tussen werkplek, student en opleiding is een belangrijke basis voor succes. Er wordt een contract ondertekend door student, werkgever en opleiding waarin we afspraken maken over hoe de student zich in twee jaar optimaal kan doorontwikkelen van mbo-4 naar het hbo-niveau 5.

""Daarbij komt ook de zogenaamde ‘werkplekscan’ aan de orde. Gezamenlijk bekijken we of de werkplek ruimte kan bieden voor de doorontwikkeling op hbo-niveau en of de werkgever bereid is en in staat is om de student-werknemer te laten groeien.""

Cor Koopmans

Intervisie

In dit duale traject gaan we uit van een veertigurige werk-school week: 24 uur werk en 16 uur school. Eens per veertien dagen komen de deelnemers op de hogeschool voor colleges en intervisies, waarbij ze met elkaar en met docenten bespreken tegen welke dingen ze aanlopen. Bijvoorbeeld een student die erachter komt dat een andere collega meer verdient voor hetzelfde werk: hoe ga je daar op je werk mee om? Een intervisiesessie helpt om kwesties vanuit meerdere invalshoeken te bezien, emotie van ratio te scheiden en beslissingen te nemen. We merken dat studenten er veel aan hebben

Ideaalbeeld

De duale Ad is een belangrijke stap voorwaarts. Mijn ideaalbeeld voor de ‘Mkb-route in het hbo’ is dat studenten vrijwel alles leren op de werkvloer, waar ze hun leeruitkomsten aantonen en hun portfolio opbouwen. Slechts voor een enkele kennismodule komen ze op school. Dus op de werkplek waar het kan en op de campus waar noodzakelijk. De samenwerking en kenniscirculatie tussen hbo-instelling, werkgever en student-werknemer vind ik fantastisch in dit duale traject. Iedereen heeft er voordeel van. Bedrijven krijgen hoger opgeleide medewerkers, hbo-instellingen houden hun opleidingen actueel en beroepsrelevant en voor mbo-4 gediplomeerden is er een prachtige mogelijkheid om te werken én door te studeren om een hbo Ad-diploma te halen.”