Zoeken

Thema 6: Kwaliteit en borging

De hbo-opleiding en de mkb-werkgever zijn beide verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Mkb-route in het hbo. Samen zorgen zij ervoor dat de inhoud van de opleiding op niveau is en dat deze ook wordt geborgd.

Start

Bij de start van de samenwerking van opleiding, bedrijf en student in een Mkb-route in het hbo is het raadzaam om een werkplekcheck te doen. Werkgever, student en onderwijsinstelling gaan samen aan tafel zitten om de belangrijkste uitgangspunten van de samenwerking te bespreken. Heeft de student een relevante functie en opdracht, krijgt hij de faciliteiten en de tijd, is er commitment vanuit alle partijen? Is er passende begeleiding op de werkvloer?

Evaluatie

Om ook op de langere termijn de kwaliteit van de opleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt te kunnen garanderen, is periodieke evaluatie tussen opleiding en werkgever noodzakelijk. Het is raadzaam om de evaluatie zowel mondeling als schriftelijk te doen en de bevindingen schriftelijk vast te leggen.

Ook periodieke evaluatie tussen opleiding en student is nodig, zeker omdat de student het grootste deel van zijn tijd op de werkvloer doorbrengt en niet bij de hogeschool. Maak daarom tijd vrij voor een contactgesprek elk kwartaal, waarin de student vrij kan reflecteren op het werk en op de begeleiding op de werkvloer bij het mkb-bedrijf waar hij/zij werkzaam is.

Op de lange(re) termijn dient de opleiding bovendien de volgende zaken te evalueren: redenen van uitval, huidig aanbod en knelpunten bij studenten/docenten/werkgever.

Uitwisseling met andere hbo-instellingen

Voor het onderhouden en borgen van de kwaliteit van de Mkb-routes in het hbo is het belangrijk dat hogescholen niet alleen met mkb-bedrijven samenwerken, maar dat zij ook met andere hbo-instellingen en ook mbo-scholen ervaringen en good practices uitwisselen.

Ontzorgen van het mkb en de praktijkbegeleiders

Lang niet alle mkb-bedrijven hebben ervaring met het begeleiden van studenten op de werkvloer. Het begeleiden en ondersteunen van de praktijkbegeleiders die werken bij mkb-bedrijven is daarom een belangrijk onderdeel van het opzetten en onderhouden van een Mkb-route in het hbo.

Hogescholen kunnen mkb-bedrijven en praktijkbegeleiders ontzorgen door bijvoorbeeld trainingen en/of een handleiding voor praktijkbegeleiders aan te bieden. Onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld het verschil tussen een mbo-student en een hbo-student, maar ook zaken als hoe een bedrijf de student een veilige omgeving kan bieden om zich te ontwikkelen. Om tot leren te komen heeft de student een plek nodig waar hij of zij zich op zijn gemak voelt en waar fouten maken mag.